Specialisatie

Primapreventie is gespecialiseerd in trajecten voor werkgevers welke medewerkers met mentale/ fysieke klachten weer zo snel en adequaat mogelijk willen laten functioneren in het kader van preventie, re-integratie, incidentbegeleiding en spoor 2 (outplacement) trajecten.

 

Maatwerk

Voor maatwerk op het gebied van preventie, onderzoek & diagnose, reactivering en interventie.

 

Niet-werkgerelateerde hulp

Primapreventie is er ook voor niet werkgerelateerde psychische- en fysieke hulpverlening.

Over PrimaPreventie

 

PrimaPreventie staat garant voor kwalitatieve begeleiding vanuit de visie dat werk in de breedste betekenis van het woord zin geeft in het leven.

 

Bedrijfsfilosofie

De filosofie ‘te doen zo veel als nodig is maar niet meer dan noodzakelijk’ vormt in preventieve kortdurende trajecten onze bedrijfsfilosofie. In overige trajecten worden medewerkers de kans geboden zich duurzaam te herstellen. Zo wordt voorkomen dat de werkgever aan het einde van de rit duurder uit is doordat werknemers terug vallen in verzuim.

 

Verdeling van de kosten

In borgingstrajecten waarin niet alleen werkgerelateerde thematiek een rol speelt, wordt altijd met de werkgever overlegd. Er zijn mogelijkheden de medewerker of diens verzekeraar (gedeeltelijk) mee te laten delen in de kosten. Zo wordt evenwicht gehouden in wat door de werkgever wordt vergoed en wat niet (privé). PrimaPreventie stelt in het algemeen vast dat waar medewerkers een deel van de kosten dragen, de effectiviteit van het traject positief wordt beïnvloed.

 

Basisvoorwaarden

Goede gezondheid en authentieke motivatie vormen basisvoorwaarden voor werknemer en werkgever.

Diagnose & testen

 

Certificering

Primapreventie werkt uitsluitend met gecertificeerde werkkrachten en methodes.

 

Plan van aanpak en intake

Primapreventie maakt voor u een plan van aanpak vanuit een intake. Een gecertificeerde psycholoog of psycho- therapeut analyseert waar de medewerker het meest baat bij zal hebben en legt dit naast de doelstellingen van de werkgever.

 

Testen

In de intakeprocedure wordt indien van toepassing gebruikt gemaakt van zowel mentale als psychische testen.
Het geheel van de testen en de interview(s) worden op passende wijze aan u gerapporteerd. De medewerk(st)er wordt altijd gevraagd tevoren toestemming te verlenen.

 

Intake

Een heldere intake is de basis van waaruit een plan van aanpak gemaakt kan worden. Of indien van toepassing waar iemand het beste terecht kan en eventueel met welk behandelplan. Iemand kan elders worden doorverwezen vanuit de aard van de klacht naar een specifiek specialist voor het behalen van maximaal resultaat. In de intake wordt tevens vastgesteld of het nog mogelijk is preventief te handelen, er moet dan sprake zijn van lichtere casuïstiek.

Preventie

 

Aanpak en visie

Met haar bedrijfsnaam benadrukt PrimaPreventie
onderstaande aanpak en visie.
De visie ‘beter voorkomen dan genezen’ of anders gezegd beter in een vroeg stadium de problemen aanpakken dan later dweilen met de kraan open, levert naast een algemeen sterkere gezondheid tevens een aanzienlijke kostenbesparing op.

 

Diensten

PrimaPreventie biedt de volgende diensten aan:
Testen & diagnoses, coaching en kort- en langer durende begeleidingstrajecten. Vroegtijdige gerichte begeleiding is effectiever en goedkoper dan het achteraf inzetten van alle hulpkrachten in een groots oplaptraject.

 

Tijdig ingrijpen is in ieders belang.

Een concreet voorbeeld is dat een vroegtijdige en adequate begeleiding van een medewerker die in het voorstadium van een burn out direct adequaat wordt behandeld, circa vier tot zeven keer minder kosten en rompslomp met zich mee brengt dan de problemen aan te pakken in een gevorderd stadium. Een op zichzelf staand preventief coaching traject is in het voorstadium meestal voldoende. Gebeurt dit niet en moet bijvoorbeeld later de diagnose van burn out definitief worden vastgesteld, dan worden de kosten aanzienlijk. Interne begeleiding, productiviteitsverlies en het herorganiseren van werk leiden afhankelijk van uw bedrijfsomstandigheden tot ruim een verdrievoudiging van genoemde kosten. PrimaPreventie kan u in een dergelijk voorstadium passend van dienst zijn.

Werkwijze

 

Onze werkwijze

1. Aanmelding werkgever en vooroverleg
2. Intake werknemer
3. Plan van aanpak en/ of doorverwijzing
4. Behandeltraject (preventieve, mono- of multidisciplinaire aanpak)
5. Borgingstraject / nazorg (indien van toepassing)
6. Preventietraject (indien van toepassing)

 

Meerdere partijen binnen de organisatie

De werkgever ziet zich al snel geconfronteerd met meerdere partijen. Intern is dat minimaal met HRM en een leidinggevende. Extern kunnen dat zijn: een arbo arts, een re-integratie bedrijf zoals PrimaPreventie, een HRM en/of juridisch adviseur, een arbo deskundige etc.

 

Rapportage

Tijdens het traject wordt u middels rapportages op de hoogte gehouden. Er wordt in de aanbieding altijd afgestemd of leidinggevenden behoefte hebben aan coaching ‘hoe om te gaan met hun zieke óf hulpbehoevende medewerker en wat te doen in het kader van preventie om toekomstige gevallen te voorkomen.’

 

Externe case manager

Wij kunnen een externe case manager toewijzen, die voor u de afstemming onderhoudt tussen alle betrokken partijen. PrimaPreventie werkt met externe partijen en voorkeurspartners samen en zal de verdeling in de verantwoordelijkheid met u afstemmen.

Behandelstrategie

 

Mono-disciplinaire trajecten

Mono-disciplinaire trajecten zijn (kosten) effectief in gevallen van enkelvoudige thematiek. Veelal zijn dit preventietrajecten en trajecten met lichtere thematiek. De intake geeft uitslag of een mono- disciplinaire aanpak al dan niet met een korte looptijd afdoende is om het gewenste resultaat te bereiken. Voor een vrijblijvende intake bent u bij PrimaPreventie aan het goede adres.

 

Multidisciplinaire trajecten

Werknemers met gevorderde of meervoudige thematiek hebben over het algemeen baat bij een multidisciplinair traject. Afhankelijk van wat in de intake wordt beraamd, denkt men aan:
de inzet van een psychische begeleider (psycholoog, psychotherapeut, coach) de inzet van een fysio-, manueel- of BSR therapeut, fysieke coaches met een beweegprogramma, een loopbaan consultant of werkplan begeleider. Voor dergelijke multidisciplinaire trajecten bent u bij PrimaPreventie aan het goede adres.

 

Intake

De intake geeft uitsluitsel welke vorm van interventie het beste van toepassing is.

Psycho-educatie

 

Vanuit onze jongere jaren hebben velen van ons overlevingsstrategieën moeten ontwikkelen, welke in ons volwassen leven flink in de weg kunnen gaan zitten. Het gaat dan regelmatig mis; in de sociale vaardigheden, het houden van een gezonde energiebalans en kan leiden tot verzuim en ziekte.

 

Een manier om hier positieve verandering in te brengen is door de mensen wakker te schudden en een spiegel voor te houden op een leerzame, vriendelijke en effectieve manier. Dit leren reflecteren, uit vastzittende patronen loskomen en het opdoen van nieuwe inzichten is wat we beogen in de modules van psycho-educatie.

 

Referenties

 

Een aantal werknemers hebben hun privé tutorials op deze site willen vermelden waarvoor onze dank:

 

Als mensen-mens droeg ik zorg voor mijn familie, mijn omgeving. Mijn opvoeding leidde mij tot mijn opleiding. Steeds verder kwam ik met mijn kennis, mijn hoofd. Mijn werk ontwikkelde zich heel goed. Maar steeds duidelijker werd het dat de afstand tussen mijn hoofd en mijn gevoel, mijn ik, niet meer overbrugbaar was. Marc heeft me uitstekend geholpen oude pijn, blokkades te verwerken. Ingesleten patronen moesten herzien worden. Hierdoor kon ik weer een goed contact krijgen met mijn eigen diepste ik. Gedurende de behandeling ben ik ook begonnen met meditatie. Dit levert me nu een hele goede manier om contact te houden met mezelf. Maar ook om op een positieve manier in het leven en mijn omgeving te staan en om te beginnen om te houden van mezelf. Dank!

Met aandacht en zorg voor mezelf en voor de ander werk ik individueel en in een groep, onder deskundige begeleiding, aan mijn eigen proces en mijn persoonlijke ontwikkeling. Langzaam maar met steeds een beetje meer kracht en vertrouwen kom ik dichter bij mezelf. Het is fijn om steeds meer bewust van mezelf en de mensen en wereld om me heen te zijn. Ik leef mijn leven en elke dag zet ik zorgvuldig een volgende stap op mijn weg. Nieuwe inzichten laten mij meer en meer de zin van mijn leven zien.

Dankbaar, dat dit mij gegeven is.
Een cursist

 

Partners

 

Prima-leven psychotherapie

BSR Rotterdam

De kracht van Hypnose

Koekie Autisme begeleiding

Gerjanne Trompert De kracht in jou

Yoga Barendrecht Mira van Herwijnen

Jan Ritzema Leiderschap

Matthijs Broekman Huisarts Zwijndrecht

 

Contact & aanmelding

 

Welkom!

Uw aanmelding is voor ons het signaal om contact met u op te nemen. Hier krijgt u vrijblijvend advies. Als vervolgstap ontvangt u het volledige aanmeldingsformulier voor de intake. De uitkomst na goedkeuring van de betrokkene zal met u worden besproken en indien van toepassing bieden wij u een behandelplan aan.

 

Toezenden aanmeldingsformulier

Voor aanmelding sturen wij u graag het aanmeldingsformulier toe. U kunt uw verzoek mailen, faxen of inspreken op 0180-707519 (Secretariaat Praktijkcentrum Carnisse).